Eldre, styrketrening, sarkopeni og fallforebygging

Andelen eldre øker kraftig i Norge, og antall personer over 80 år vil være mer enn doblet i 2040. Denne utviklingen byr på store utfordringer. Bedre helse og evne til å klare seg selv, er blant de viktigste løsningene på disse utfordringene. 9 av 10 skader for de over 80 år skyldes fall, og halvparten faller minst en gang i året. Dette utgjør stor lidelse for enkeltindivider, men er også svært kostnadskrevende for samfunnet. Norge ligger på topp i Europa på forekomst av fall hos eldre. Ett av fem fall hos eldre krever medisinsk hjelp, og for eldre over 80 år er forekomsten av fallrelaterte skader mer enn dobbelt så høy sammenlignet med eldre mellom 60 og 79 år.

En av de kanskje viktigste aldersrelaterte fysiologiske endringene er reduksjon av muskelstyrke og muskelmasse. Muskelstyrke synker gradvis etter 45 års alder, og gripestyrke for de på 75 år og eldre er omtrent 60% lavere sammenlignet med 18-19-åringer. Tapet av muskelstyrke og muskelmasse i alderdom kalles sarkopeni. Høyere alder er ikke bare assosiert med en høyere risiko for fall, men også høyere risiko for sarkopeni. Derfor er de eldre med sarkopeni ekstra utsatt for fall og de lidelsene dette medfølger. Økt muskelstyrke kan redusere fall direkte gjennom å øke sannsynligheten for at du kan hente deg inn igjen dersom du snubler, sklir eller mister balansen. I tillegg til at det indirekte kan redusere fall ved å minimere frykten for å falle (hvilket i seg selv er en risikofaktor for fall). Økt muskelstyrke er dessuten assosiert med bedre balanse.

Trening er fallforebyggende. Men, til tross for at vi vet at sarkopeni er assosiert med fall så har svært få forskningsstudier sett på effektene av isolert styrketrening. De fleste tidligere studier har hovedsakelig brukt en kombinasjon av styrke-, balanse-, utholdenhets- og fleksibilitetstrening. Flere av de få tidligere studiene på isolert styrketrening har generelt mislyktes med å vise reduksjon i fallforekomst, da grunnleggende prinsipper for styrketrening har manglet og studiedeltagerene ikke har forbedret muskelstyrke. I tillegg har studiene vært begrensede på grunn av få deltagere. Resultatene er klart mer lovende med en reduksjon i fall og risiko for fall for de forskningsstudier hvor studiedeltakerne har fått økt styrke. Ett felles trekk for de vellykkede studiene er at deltagerne har trent høyintensiv progressiv styrketrening.

Styrketrening har mange fordeler sammenlignet med balansetrening, spesielt for eldre med sarkopeni. For eksempel har personer med en høyere muskelmasse ved innleggelse på sykehus en lavere risiko for fall etter utskrivelse. I tillegg kan styrketrening øke appetitt og energiinntak, og gjennom det motvirke den negative effekten underernæring har på fallrisiko. Siden styrketrening kan forbedre søvn, diabetes, høyt blodtrykk, hjertesvikt, og angst kan styrketreningen også redusere risikoen for fall ved å redusere behov for medisiner som negativt påvirker fall. Siden styrketrening kan gi sterkere beinmasse og skjelett kan styrketrening også redusere risikoen for frakturer/brudd ved fall. Til tross for all den teoretiske kunnskapen vi besitter, er effektene av styrketrening for forebygging av fall ikke konklusive. Dette på grunn av de suboptimale prinsippene for styrketrening, lav studiekvalitet, og bruk av et flertall treningsformer i tidligere treningsintervensjoner. Det er også mulig at fordelene av styrketrening som fallforebygging vil være ekstra tydelige for de med sarkopeni som en risikofaktor for fall. Ved NTNU og St Olavs Hospital i Trondheim vil man derfor i samarbeid med 3T gjennomføre den randomisert og kontrollerte studien ”ReFit” for å forebygge fall hos de eldste eldre med sarkopeni.

For studien vil alle over 80 år i Trondheim og omegn inviteres til å delta i en treningsintervensjon. Etter en screening for å undersøke om man oppfyller kriteriene for deltakelse vil 240 deltagere deles inn i enten en kontroll eller styrketreningsgruppe. Deltagere i kontrollgruppen vil bli henvist til sin fastlege for eventuell videre oppfølging og vil sammenlignes med styrketreningsgruppa. Treningsgruppen vil gjennomføre styrketrening to ganger i uken i 12 måneder ved 3T-treningssenter. Hver treningsøkt vil bli veiledet av en treningsfysiolog/fysioterapeut.

Hvis du er interessert i å delta, vet av noen andre som kan være interessert, eller vil vite mer om prosjektet finner du mer informasjon om ReFit-studien på www.ntnu.no/cerg/refit. Du er også velkommen til å sende prosjektleder Jonathan Berg en epost på jonathan.berg@ntnu.no eller ringe oss på 922 94 783.