Treningssentrene er viktig for folkehelsen!

I regi av VIRKE Trening inviterer treningssenterbransjen stortingspolitikere ut på besøk til treningssentrene rundt om i Norge. VIRKE og treningssenterbransjen ønsker å vise frem og øke kunnskapen til våre politikere om treningssenterbransjen som en arena for folkehelse.

Flere politikere har den siste tiden vært innom 3T-Rosten på omvisning og for å bli presentert for jobben 3T gjør med folkhelsen. Her er representanter fra Fremskrittspartiet i samtale med senterleder Siv Elin Skogen.

Treningssentrene er i dag en av de viktigste arenaene for fysisk aktivitet blant ungdom og voksne i Norge. Hver tredje nordmann over 15 år er medlem av et treningssenter. I 2013 ble velferdsgevinsten av trening ved treningssentrene beregnet til å være minst 15,9 milliarder kroner.

Det ble ikke bare tid til prat da Anita Gilde (Frp) var innom. Her har hun havnet i kamp med personlig trener Roger Ervik.

Samtidig er det betydelige grupper som ikke er aktive nok, og som har behov for tilrettelegging, hjelp og veiledning for å komme i gang. Det påpekes blant annet i Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015) «Mestring og muligheter», at treningssenterbransjen er en viktig aktør i folkehelsearbeidet, gjennom å tilrettelegge for og fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Vi tror at økt kjennskap til bransjen og et forsterket samarbeid mellom myndighetene og treningssenterbransjen er et viktig steg i riktig retning for å få flere aktive – oftere. Potensialet for folkehelsen er stort dersom man tilrettelegger for økt samarbeid og gir nødvendige insitamenter for å få flere aktive, oftere.

Jon Gunnes (Venstre) lot seg imponere over det han fikk se på 3T-Rosten. Liv Riseth og Hilde Holck svarer så godt de kan på alle spørsmål.

Folkehelsemeldingen (2014-2015)

Treningssenterbransjen er en viktig aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Sentrene ligger gjerne gunstid plassert til arbeidsplasser og boområder og er derfor lett tilgjengelig for folk. Stadig flere ungdommer og unge voksne søker til treningssentrene som arena for fysisk aktivitet på fritiden. Med tilbud i over halvparten av landets kommuner og personell med god kompetanse, vil treningssentrene kunne være bidragsytere til økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Det er ingen enkelt faktor som kan løse fysisk inaktivitet, det er komplekst og sammensatt å få folk til å bli fysisk aktiv.  Derfor vil ikke kommune og stat alene kunne løse dette. Tverrfaglig samarbeid på tvers av kommune, stat og private aktører vil være komplementerende og nødvendig for å fremme tilstrekkelig fysisk aktivitet i befolkningen.

Sivert Bjørnstad (Frp) gjorde som sin kollega og benytta besøket på 3T med en heftig treningsøkt!

Fra Virkes rapport Treningsbransjen 2017:

Treningssenter bidrar til at inaktive blir aktive. To av tre oppgir at de var inaktiv eller lite aktiv før de startet på treningssenter. Av de som trente lite eller ikke trente i det hele tatt før, oppgir 62% at de nå trener mer enn to ganger i uken.  Av de 25% som oppgir å aldri trene sier 3 av 10 at de trenger et dytt. Manglende motivasjon og at trening oppleves kjedelig er de to viktigste årsakene til at folk ikke trener.

Treningssenterbransjen kan bistå i å løse noen av samfunnets største utfordringer, nemlig inaktivitet.

Virke og Treningssenterbransjen ber derfor våre stortingspolitikere om at:

  • Det legges til rette for et utvidet samarbeid mellom treningssentre og lokale myndigheter, for å sikre flere i aktivitet og bedre folkehelse generelt og særlig blant grupper som trenger veiledning for å fremme nødvendig aktivitet og bedring av egen livskvalitet.
  • Skattelovens bestemmelser endres, slik at arbeidsgiver kan tilby treningssentertrening uten at arbeidstaker må skatte av dette.
Mari Holm (Høyre) i dialog med Hilde Holck (direktør, 3T)

3T-Treningssenter er en viktig aktør innen folkehelsen i Trøndelag med sin visjon om å skape Trim – Trening – Trivsel for Trønderne.
På 3T-Treningssenter jobbes det aktivt for å skape gode og trygge arenaer for fysisk aktivitet. 3T ønsker å være en viktig bidragsyter for å skape best mulig helse blant folk flest. Dette ønsker vi nå vise våre Trønderske stortingspolitikere.

 

Kilder: VIRKE Trening og Helsedirektoratet 


Innlegget er skrevet av Liv Riseth

– Stipendiat og koordinator for Helse i 3T-kjeden. Liv har lang og bred arbeidserfaring med folkehelsearbeid fra både 3T-Treningssenter og kommunal sektor.  liv@3t.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *